Användarvillkor

Följande villkor gäller alla bilder som laddas ner från Midroc-koncernens bildbank. Samtliga rättigheter till materialet i bildbanken tillhör Midroc Europe AB (”Midroc”) Du accepterar villkoren när du laddar ner en bild.


Användning

Midroc ger dig en icke-exklusiv licens att utan kostnad använda bilderna i bildbanken i enlighet med dessa villkor.

Journalister äger rätt att använda bilderna redaktionellt i sitt arbete, exempelvis i nyhetsartiklar, magasin, blogg eller annan media (oavsett tryckt eller digital) vid rapportering om Midroc eller något bolag i koncernen, dess projekt, intervjuer med personal eller liknande. Bilderna får inte användas i marknadsföring.

Hyresgäster eller samarbetspartners äger rätt att använda bilder kommersiellt i egen marknadsföring, på egen hemsida, i sociala medier, för att gynna hyresgästens/samarbetspartnerns och Midrocs egna intressen. Hyresgäster äger endast rätt att använda bilder som avbildar hyrd lokals fastighet eller område. Enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800) får inte näringsidkare använda någon annans namn eller bild i marknadsföring utan dennes samtycke. Ansvaret för att inhämta samtycke vilar på hyresgästen/samarbetspartnern.

För dig som medarbetare gäller att bilderna får användas inom ramen för anställningen och för fullgörandet av uppgifter som ingår i tjänsten.

Du får inte sälja eller överlåta bilderna. Bilderna får inte ändras eller manipuleras dock kan de beskäras under förutsättning att det slutliga resultatet inte blir missvisande. Vid användning ska fotografens namn (om angivet vid bilden) och Midroc alltid anges. Exempel ”Maria Larsson/Midroc”.

Bilderna får inte användas i sammanhang som kan upplevas stötande eller kränkande.


Upphovsrätt

Bilderna i bildbanken är upphovsrättsligt skyddade. Midroc är innehavare av upphovsrätten till bilderna. Den ideella rätten, bland annat rätt att bli namngiven, innehas av fotografen. Upphovsrätten till bilderna övergår inte till dig.


GDPR

Midroc är personuppgiftsansvarig för bilder som finns i bildbanken. När du laddar ner en bild blir du eller det företag du representerar personuppgiftsansvarig för din användning. För nyhetspublicering och konstnärligt bruk gäller Tryckfrihetsförordningen (”TF”) och Yttrandefrihetsgrundlagen (”YGL”), för övrigt användande gäller GDPR. Ansvar för att följa GDPR vilar på dig.


Ändringar och ansvarsbegränsning

Midroc förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra dessa villkor. Ändringar gäller från den dag de publiceras.

Använder du bilderna i strid med dessa villkor har Midroc rätt att återkalla din rätt att använda bilderna. Du ska vid sådant fall omgående radera bilderna från samtliga de ställen du använder bilderna. Du får inte behålla någon lokal kopia av bilderna, oaktat om den är digital eller fysisk.

Du är ansvarig för att ditt användande av bilderna inte strider mot gällande lag, såsom exempelvis Lag om namn och bild i reklam, GDPR, YGL, TF.